DFA Passport Appointment System

Change translation:

Requests For Earlier Accommodation

Waiving of the passport appointment system is reserved for emergency cases only. These cases include the following:

 1. Employment;
 2. Medical emergency involving the applicant or his/her family member;
 3. Death of a family member/immediate relative;
 4. Senior citizens;
 5. Infants (1 year old and below) and;
 6. Persons with disabilities.

Note: Applicants with emergency case may go directly to the Office of the Passport Director and bring necessary documents listed below.

Kahilingan Para sa Mas Maagang Akomodasyon

Ang pinapayagan na wala ng passport appointment ay nakalaan para sa mga kaso ng biglaang pangangailangan lamang. Ang mga kasong ito ay ang mga sumusunod:

 1. Pagtatrabaho;
 2. Biglaang pangangailangan na medical na kinasasangkutan ng mga aplikante o ang/ miyembro ng kanyang pamilya;
 3. Kamatayan ng isang miyembro ng pamilya / malapit na kamag-anak;
 4. Senior citizens;
 5. Bata (1 taon gulang pababa) at;
 6. Mga taong may kapansanan.

Tandaan: Ang mga aplikanteng may biglaang pangangailangan ay maaaring pumunta nang direkta sa tanggapan ng Passport Director at dalhin ang mga kinakailangang mga dokumento na nakalista sa ibaba.

List of Additional Documents to be Submitted by Applicant to be considered for Earlier Accommodation/ Proof of Urgency

*** - MANDATORY

a. Employment

 • Original valid contract or Certified True Copy of employment contract and/or Job Order.***
 • Overseas Exit Clearance (OEC) from POEA.
 • Confirmed plane ticket/ flight details.
  • Note: Presentation of plane ticket/ flight details and application for visa does not guarantee approval of request.
 • Request letter from employer overseas.
 • Itinerary of Travel

          * Additional supporting documents may be required if necessary.

b. Medical Emergency

 • Most recent medical certificate/ laboratory results.***
 • Confirmed plane ticket/ flight details.
 • Letter of request.

          * Additional supporting documents may be required if necessary.

c. Death of an Immediate Family Member

 • Certificate of Death***
 • Letter of request.

          * Additional supporting documents may be required if necessary.

d. Persons with Disabilities

 • Medical certificate.***
 • Letter of request.

          * Additional supporting documents may be required if necessary.

e. Infants (below 1 year old)/ Senior Citizens

 • No additional documents are necessary. Just bring passport application and requirements.

     ---A special lane (Senior Citizen's lane) is allocated for these appllicants. It is located on the 2nd floor of the Office of Consular Affairs, ASEANA Building.

Listahan ng mga Karagdagang Dokumento na kailangang isumite ng aplikante upang maisaalang-alang para sa mas maaga na Akomodasyon / Katunayan ng Pagmamadali

*** - Kailangang Madala

a. Pagtatrabaho

 • Orihinal at wastong kontrata o Sertipikadong Tunay na Kopya ng kontrata sa trabaho at/o Kasulatan para sa makapagtrabaho.***
 • Overseas Exit clearance (OEC) mula sa POEA.
 • Nakumpirmang tiket sa eroplano / detalye ng paglalakbay.
  • Tandaan: Ang pagpapakita ng tiket sa eroplano / detalye ng paglalakbay at aplikasyon para sa visa ay hindi ginagarantiya ng pag-apruba ng kahilingan.
 • Sulat mula sa kumpanya sa ibang bansa na pagtatrabahuhan na humihiling upang makapaglakbay.
 • Mga plano sa paglalakbay

          * Karagdagang mga dokumento sa pagsuporta ay maaaring kailanganin.

b. Biglaang pangangailangan na Medikal

 • Kasalukuyang sertipikong medikal / resulta ng laboratoryo.***
 • Nakumpirmang tiket sa eroplano / detalye ng paglalakbay.
 • Sulat ng kahilingan

          * Karagdagang mga dokumento sa pagsuporta ay maaaring kailanganin.

c. Pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya / agarang kamag-anak

 • Sertipiko ng Kamatayan***
 • Sulat ng kahilingan.

          * Karagdagang mga dokumento sa pagsuporta ay maaaring kailanganin.

d. Mga taong may Kapansanan

 • Sertipikong Medikal.***
 • Sulat ng kahilingan

          * Karagdagang mga dokumento sa pagsuporta ay maaaring kailanganin.

e. Bata (1 taong gulang pababa) / Senior Citizens

 • Walang karagdagang mga dokumento ang kailangan. Magdala lamang ng aplikasyon sa pasaporte at mga dokumentong kinakailangan.

     ---Ang espesyal na linya (para sa mga Senior Citizen) ay inilaan para lamang sa kanila. Matatagpuan ito sa ika-2 palapag ng Tanggapan ng Konsular Affairs, ASEANA Building.

(02) 737-1000