DFA Passport Appointment System

Change translation:

Set an Appointment

Magtakda ng appointment

Advisory: Setting an appointment is a service which is free of charge. This website is most compatible with using the latest versions of Mozilla Firefox and Google Chrome.

Please note: if you are using a corporate Internet connection, you may experience difficulties in setting an appointment because of restrictions on your corporate firewall. If you experience slow loading or errors, please use a residential or personal Internet connection.

Paalala: Ang pagtatakda ng appointment ay libre at walang bayad na serbisyo. Ang website na ito ay mas-akma kung gamit ang pinakabagong bersyon ng Mozilla Firefox at Google Chrome.

Tandaan: Kung ikaw ay gumagamit ng isang corporate koneksyon sa Internet, maaari kang makaranas ng mga problema sa pag-takda ng appointment dahil sa mga paghihigpit sa iyong corporate firewall. Kung nakakaranas ka ng mabagal na pagkarga o mga kamalian, mangyaring gumamit ng isang pang-bahay o personal na koneksyon sa Internet.

  • Fill out application form completely, download and print with the appointment reference numbers.
  • Applicants will not be admitted at the entrance gate without valid appointment and application forms.
  • Photocopy all the necessary documents before proceeding to DFA Manila.
  • Applicants will not be processed if they do not have complete set of photocopies of their documents.

Please make sure that you are familiar with the application procedures before proceeding.

  • Punan ng ganap ang application form, i-download at i-print kasama ang reference number ng appointment.
  • Ang mga aplikante ay hindi pinapapasok sa entrance gate nang walang wastong appointment at mga papel ng aplikasyon.
  • Ang mga aplikante ay hindi mapo-proseso kung hindi kumpleto ang mga kopya ng kanilang mga dokumento.

Siguraduhin na ikaw ay pamilyar sa proseso ng aplikasyon bago magpatuloy.

To our valued clients:

To ensure quality service, this transaction may be recorded. Thank you for your understanding and support.

Sa aming mga iginagalang na aplikante:

Para matiyak ang maayos na kalidad ng aming serbisyo, ang transaksyong ito ay maaring i-rekord. Maraming salamat sa inyong pang-unawa at suporta.

Please note that if you place multiple appointments, your previous appointments will be automatically canceled.

Paalala: Kung nakakuha ka na ng appointment schedule at nais mong kumuha muli, ang lumang appointment ay makakansela at mapapalitan ng bago mong kukunin.

DFA NCR - West (SM Manila) is open from 10:00 AM - 7:00 PM (Mondays - Saturdays).
Ang DFA NCR - West (SM Manila) ay bukas mula 10:00 AM - 7:00 PM (Lunes - Sabado).

For Family Applications, to help ensure that your appointment dates are all the same, please use our Family Application Form Para sa aplikasyon na Pangpamilya, upang matiyak na ang inyong mga petsa ng appointment ay pareho, gamitin ang aming Simulan ang Pampamilyang Proseso ng Appointment

(02) 737-1000